Testy szczelności

Wykonujemy testy szczelności budynków – Blower Door Test

Przeprowadzenie testu ma głownie za zadanie:

  • wyznaczanie szczelności budynków, na podstawie normy PN-EN 13829, zakończone wystawieniem raportu
  • lokalizacja miejsc niekontrolowanych przecieków powietrza. Test szczelności (blower door) to jedyna metoda, która już na etapie wykonawstwa , pozwala stwierdzić jak duże nieszczelności występują w domu. Dzięki tej metodzie można zlokalizować miejsce tych nieszczelności.
  • prezentacja rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zakładanego przez inwestora poziomu szczelności

 

Poziomy szczelności

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące szczelności powietrznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którego fragment przywołany został poniżej:
(…)”W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod katem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku.
Wymagana szczelność wynosi:

  1. budynki z wentylacją grawitacyjną n50 <= 3,0 h-1
  2. budynki z wentylacją mechaniczną n50 <= 1,5 h-1 “(…)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdefiniował własne poziomy szczelności, których osiągnięcie jest konieczne do otrzymania dofinansowania do budowy domów energooszczędnych i pasywnych:

  1. budynki energooszczędne n50 <= 1 h-1 ( standard NF40 )
  2. budynki pasywne n50 <= 0,6 h-1 ( standard NF15 )