Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Eko-przedsiębiorstwa

Działanie 4.2. EKO — Przedsiębiorstwa

Regionalna Polityka Energetyczna

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA.

Możliwe uzyskanie dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych.
Niezbędnym elementem wniosku jest audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje:

1. W ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na:

a) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia ciepła oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 7 możliwością instalowania OZE,a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (tylko jako element projektu).

b) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, to jest np. zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa i modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysoko sprawnej kogeneracji(jako integralna część przedsiębiorstwa).

2. W ramach typu projektu B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na:

Zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

UWAGA: Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

3. W ramach typu projektu C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegającego na:

Inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku ubiegania sięo dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną65% dla mikro i małychprzedsiębiorstw oraz55% dla średnich przedsiębiorstw.
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla mikro I małych przedsiębiorstworaz 65% dla średnich przedsiębiorstw.
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wramach pomocy na badanie środowiska 70% dla mikro I małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000000 PLN (nie dotyczy typu projektu C Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego).

Masz dodatkowe pytania?

skorzystaj z naszego formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl