Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Czyste powietrze

Rusza Rządowy program "CZYSTE POWIETRZE"

Masz dodatkowe pytania odnośnie naszej pracy? Zadzwoń

Rusza Rządowy program "Czyste Powietrze"

„Podstawowym celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych” — podkreślono na stronie internetowej ministerstwa.
Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet wynosi 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Informacje o programie

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90 proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/os. dotacja wyniesie 32 proc. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.)

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W ramach programu ponad 3 min domów ma zostać poddanych termomodemizacji.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, nowoczesne kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne,które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsc eumiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

Dodatkowe działania na rzecz ograniczenia smogu

Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze”rząd planuje dodatkowe zachęty,które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019r. (czyli rozliczeniu od 2020 r.)wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodemizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu.

Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53000 zł. W celu realizacji założenia zostanie określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika,które będą mogły być objęte ulgą. Przy czym ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób,które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją

Wymagane dokumenty

wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości,jeżeli wewnioskunie podanoinformacji na temat numeru księgi wieczystej.,
 • kopięzgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanychwrazz oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowianynie wniósłsprzeciwulub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę jeśli dotyczy,
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego(jeśli dotyczy) ,
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektui urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • branżową dokumentację projektowąwykonanąprzez uprawnionego projektanta/audytenergetyczny, ekspertyzaornitologicznalub chiropterologiczna —jeśli zostały wykonane,
 • oświadczenie o dochodach wrazz dokumentamipotwierdzającymiich wysokość.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Do wypłaty finansowania

dodatkowo należy dostarczyć:

 • protokółczęściowego/końcowego odtioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowepotwierdzające zakup materiałówlub usługw ramach przedsięwzięcia, wykaz umówzwykonawcami (jeśli zostałyzawarte)
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stanobiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokument dokonanego przelewulub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta)

Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚIGWIWFOŚGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. 

Informacje na temat audytów energetycznych domów jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania w programie”Czyste powietrze” można uzyskać pod numerem telefonu: tel: 604-555-629, lub mailowo: biuro@centyfikaty.org.pl

Masz dodatkowe pytania?

skorzystaj z naszego formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl