Bilanse cieplne

Firma Termodom wykonuje bilanse cieplne budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych, kotłowni indywidualnych, lokalnych, węzłów cieplnych. Dotychczas wykonaliśmy bilanse cieplne dla ponad 300 budynków.
Bilans cieplny jest niezbędny w celu:

 • wystąpienia do dostawcy energii w celu zmiany zamówionej mocy cieplnej
 • dokonania dokładnego doboru grzejników
 • oszacowania kosztów energii w standardowym sezonie grzewczym

Bilanse cieplne wykonujemy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. W przypadku metody symulacyjnej (np. symulacje zmian temperatury wewnętrznej hal produkcyjnych z założeniem określonych zysków technologicznych) wykorzystujemy własne algorytmy, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, rozporządzeniami, aktami prawnymi, których najważniejszy wykaz zamieszczono poniżej:

 • PN-EN ISO 7345: 1998 “Izolacja cieplna – Wielkości fizyczne i definicje.
 • PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór ciepl-ny i współczynnik przenikania ciepła — Metoda obliczania.
 • PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane — Właściwości cieplno-wilgotnościowe — Tabelaryczne wartości obliczeniowe
  i procedury określania de-klarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
 • PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i
  żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne.
 • PN-ISO 9836:1997 “Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie
  i oblicza-nie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 • PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Przenoszenie ciepła przez grunt — Metody obliczania.
 • PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Współczynni-ki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację — Metoda obliczania.
 • PN-EN ISO 14683 “Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przeni-kania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 • PN-EN 12831:2006 “Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projek-towego obciążenia cieplnego”.
 • PN-94/B-03406 “Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 “.
 • PN-EN ISO 13790:2009 “Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obli-czanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.
 • PN-EN ISO 15927-4:2007 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budyn-ków – Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych – Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 • PN-EN 15217:2008 Charakterystyka energetyczna budynków — Metody wyrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków.
 • PN-B-02402:1982 – Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 • PN-82/B-02403 “Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.
 • PN-B-03430/AZ3:2000 “Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”
 • PN-78-B/03421 “Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe.