Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Miejski Zakład Komunalny

Audyt przedsiębiorstwa Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.

Miejski Zakład Komunalny

Zgodnie z normą PN-EN 16247-1:2012 dotyczącą wykonywania audytu przedsiębiorstwa zorganizowano spotkanie rozpoczynające realizację przedmiotu zamówienia.

Celem spotkania rozpoczynającego było zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji celów audytu energetycznego przedsiębiorstwa, omówieniu zakresu prac, szczegółowości, uzgodnienie praktycznych zasad auditu energetycznego.

Na spotkaniu omówiono również sposób wykonywania prac przez Wykonawcę, poruszania się po terenie, ustalono spotkania cykliczne.

Po przeprowadzonym spotkaniu rozpoczynającym przystąpiono do pracy audytorskiej polegającej w pierwszym etapie na zbieraniu danych umożliwiających identyfikację zużycia energii w przedsiębiorstwie

.Po zebraniu danych wytypowano następujące obszary szczegółowych analiz terenowych

Wizje terenowe, pomiary oraz obserwacje przeprowadzano rzetelnie i w sytuacjach odpowiadających normalnej eksploatacji, w stosownych wypadkach, w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Wizje terenowe przeprowadzono wg. harmonogramu przedstawionego obok.

Podczas inwentaryzacji wykonano dokumentację fotograficzną budynków, procesów, technologii oraz dokonano stosownych pomiarów.

Dane zużycia energii

Na podstawie inwentaryzacji, wykonania szczegółowych bilansów cieplnych, pomiarów i analiz otrzymano następujące dane zużycia energii

Zaproponowane usprawnienia

Kolejnym etapem prac było zaproponowanie najbardziej optymalnych, możliwych do wykonania i najbardziej opłacalnych usprawnień efektywności energetycznej.

Obliczono efektywność ekonomiczną inwestycji w oparciu o wartość bieżącą netto (NPV) i wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji (IRR).

Obliczono również redukcję emisji CO2.

Audyt został zakończony złożeniem zawiadomienia o przeprowadzonym audycie przedsiębiorstwa do Prezesa

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl