Audyt przedsiębiorstwa Zarządu Morskiego Portu w Gdyni S.A.
Sierpień 23, 2017
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Audyty energetyczne wraz z pełna inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną
Listopad 1, 2014
Oczyszczalnia ścieków Stalowa Wola

Zgodnie z normą PN-EN 16247-1:2012 dotyczącą wykonywania audytu przedsiębiorstwa zorganizowano spotkanie rozpoczynające realizację przedmiotu zamówienia.

Celem spotkania rozpoczynającego było zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji celów audytu energetycznego przedsiębiorstwa, omówieniu zakresu prac, szczegółowości, uzgodnienie praktycznych zasad auditu energetycznego.

Na spotkaniu omówiono również sposób wykonywania prac przez Wykonawcę, poruszania się po terenie, ustalono spotkania cykliczne.

Po przeprowadzonym spotkaniu rozpoczynającym przystąpiono do pracy audytorskiej polegającej w pierwszym etapie na zbieraniu danych umożliwiających identyfikację zużycia energii w przedsiębiorstwie

.

Po zebraniu danych wytypowano następujące obszary szczegółowych analiz terenowych

 
 
harmonogram prac Stalowa Wola

Wizje terenowe, pomiary oraz obserwacje przeprowadzano rzetelnie i w sytuacjach odpowiadających normalnej eksploatacji, w stosownych wypadkach, w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Wizje terenowe przeprowadzono wg. harmonogramu przedstawionego obok.

Podczas inwentaryzacji wykonano dokumentację fotograficzną budynków, procesów, technologii oraz dokonano stosownych pomiarów.

 
 Na podstawie inwentaryzacji, wykonania szczegółowych bilansów cieplnych, pomiarów i analiz otrzymano następujące dane zużycia energii

zuzycie energii potrzeby wlasne Stalowa Wola
 
 

Kolejnym etapem prac było zaproponowanie najbardziej optymalnych, możliwych do wykonania i najbardziej opłacalnych usprawnień efektywności energetycznej.

Obliczono efektywność ekonomiczną inwestycji w oparciu o wartość bieżącą netto (NPV) i wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji (IRR).

Obliczono również redukcję emisji CO2.

Audyt został zakończony złożeniem zawiadomienia o przeprowadzonym audycie przedsiębiorstwa do Prezesa URE